Expertskattereglerna – förslag om utvidgad tidsgräns för skattelättnad

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 lagt fram ett förslag om att perioden för skattelättnad enligt de så kallade expertskattereglerna ska förlängas från fem till sju år. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 för att gälla för vistelser i Sverige som påbörjats/påbörjas efter den 31 mars 2023.

Vad innebär expertskatt?

Den så kallade expertskatten innebär att utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner kan få skattelättnad på tjänsteinkomsten om vissa kvalifikationer är uppfyllda eller om den månatliga bruttoersättningen överstiger 114 600 kronor (2024). En kategori som exempelvis kan omfattas av expertskatt är utländska professionella idrottsutövare under förutsättning att den avtalade månadslönen överstiger beloppsgränsen. 

 För en individ som omfattas av expertskatt undantas 25 procent av inkomsten från beskattning i Sverige. Vissa kostnadsersättningar från arbetsgivaren är också helt skattefria. Utöver detta ska arbetsgivaren endast betala arbetsgivaravgifter på den skattepliktiga ersättningen. 

Syfte att öka Sveriges konkurrenskraft

För att omfattas av reglerna för expertskatt krävs beslut från Forskarskattenämnden. Beslutet är tidsbegränsat och innebär, enligt nuvarande regler, att en individ kan omfattas av expertskatt i högst fem år. Enligt förslaget ska femårsperioden förlängas till sju år. Syftet med att förlänga perioden för skattelättnaden anges främst att vara att Sverige ska ha konkurrenskraftiga skatteregler i förhållande till andra länder i Europa.

Kommentar

Att expertskatt kan vara aktuell både för personer som har en anställning med höga kvalifikationskrav och för personer med en tjänsteinkomst som överstiger den månatliga beloppsgränsen (114 600 kronor för 2024) innebär att den kan omfatta många olika kategorier av arbetstagare, exempelvis utländska professionella idrottsutövare. 

Expertskatten kan innebära en rejäl skattelättnad för den enskilde individen och det nu framlagda förslaget innebär att de personer som beviljas expertskatt kan omfattas av skattelättnaden under ytterligare två år, sammanlagt sju år.