Interna tjänster kan undantas från moms i ny momslag

Regeringen har överlämnat ett förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag (NML). I propositionen behandlas särskilt frågan om moms på interna tjänster inom föreningslivet. Regeringens förslag innebär en större möjlighet för centralorganisationer att tillhandahålla interna tjänster utan moms till föreningarna vilket innebär att föreningarna inte belastas med en kostnad för moms. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Försäljning av varor och tjänster är som huvudregel momspliktigt och om den som köper tjänsten inte själv bedriver momspliktig verksamhet är momsen en extra kostnad. Från huvudregeln finns ett undantag som innebär att tjänster som tillhandahålls inom fristående grupper av fysiska eller juridiska personer undantas från moms. Undantaget förutsätter att 

  • verksamheten i övrigt inte medför skattskyldighet hos gruppen eller hos de fysiska eller juridiska personerna, 
  • tjänsterna är direkt nödvändiga för utövandet av verksamheten, och 
  • ersättningen för tjänsterna exakt motsvarar mottagarens andel av de gemensamma kostnaderna för tjänsternas tillhandahållande, det vill säga utan vinstpåslag. 

Konkurrensrekvisitet – föreningarna drabbas av moms

Därtill uttrycks att undantaget endast avser sådana tjänster som normalt inte tillhandahålls av någon annan utanför gruppen, det så kallade konkurrensrekvisitet. Detta krav har inneburit att undantaget i praktiken inte har kunnat tillämpas alls när tjänster tillhandahålls internt mellan olika organisationer i en grupp. Inom till exempel idrottsvärlden tillhandahåller riksförbundet ofta administrativa, ekonomiska eller juridiska tjänster till de enskilda idrottsföreningarna. Såsom konkurrensrekvisitet är utformat kan undantaget inte tillämpas om de tjänster som tillhandahålls internt också kan tillhandahållas av någon utanför gruppen. Det leder i sin tur att föreningarna drabbas av momskostnader.

Förslag att ändra konkurrensrekvisitet

I propositionen till ny mervärdesskattelag (prop. 2022/23:46) föreslår därför regeringen att konkurrensrekvisitet förändras så att det bättre stämmer överens med EU:s mervärdesskattedirektiv och ges en mindre restriktiv tolkning. På så sätt kommer organisationers och föreningars möjlighet att kunna tillämpa undantaget öka och därmed kan en extra kostnad i form av moms undvikas. En tillämpning av momslagens undantag för interna tjänster är efterlängtad, se tidigare artikel på Tax matters från 2019. Nu kan en förändring äntligen bli verklighet. Tjänsterna kommer dock att fortsatt vara inkomstskattepliktig näringsverksamhet.