Nya momslagen – ny systematik och vissa materiella ändringar

Den 1 juli 2023 trädde den nya mervärdesskattelagen (2023:200) (NML) i kraft. Den nya lagen medför i huvudsak en ny systematik samt vissa materiella ändringar. Vi har sammanfattat huvuddragen av dessa samt hur den nya lagen kommer påverka svenska företags momshantering.

NML har en ny systematik och disposition som i huvudsak stämmer överens med mervärdesskattedirektivet. Syftet är att göra NML mer flexibel och hållbar i relation till ändringar på momsområdet som framförallt sker på EU-nivå. Vidare har språket moderniserats, korshänvisningar har minskat och omfattande paragrafer har delats upp för att göra NML mer tydlig och användarvänlig. NML medför även vissa materiella ändringar som vi kommenterar nedan. Notera att företag kommer att behöva se över sina fakturahänvisningar och anpassa dessa till de nya reglerna.

Förändringarna i korthet:

Undantag för interna tjänster – 10 kap. 19 § NML

Konkurrensrekvisitet angående undantag för tjänster inom fristående grupper anpassas till direktivets lydelse. Ändringens syfte är att ge större möjlighet för centralorganisationer att tillhandahålla interna tjänster utan moms till föreningarna vilket innebär att föreningarna inte belastas med en kostnad för moms. 

Läs också: Interna tjänster kan undantas från moms i ny momslag

Undantag för leverans av vissa tillgångar – 10 kap. 37 § NML

Undantaget för leverans av vissa tillgångar har uppdaterats språkligt. Paragrafen avser tillgångar som inte är omsättningstillgångar. Lagstiftaren anger att några ändringar i sak inte är avsedda. Skatteverket har dock i ett nyligen utgivet ställningstagande uttryckt att undantaget numera endast kan avse varor, till skillnad från tidigare då även andra tillgångar än varor omfattades. Skatteverket uttalar emellertid också att direktivets bestämmelse är vidare än den svenska lagtexten och avser även omsättningstillgångar. Det är därför möjligt att åberopa direkt effekt av direktivet när det är förmånligare.

Då lagstiftaren inte avsåg att ändra reglernas omfång och Skatteverket inte har någon lagstiftande funktion ser vi det som positivt att Skatteverket uttrycker att direktivets mer vida bestämmelse kan tillämpas med direkt effekt. Det hade emellertid varit lämpligt att lagstiftaren gjort ändringar som harmoniserar med EU-direktivet nu när reglerna görs om. 

Avdragsrätt vid förvaltning av investeringsfonder begränsas – 13 kap. 11 § NML

Begränsningen av avdragsrätten för fondförvaltning omfattar nu även “liknande verksamhet”. Regeringen anser det vara ett förtydligande av gällande rätt, vilket kritiserats av flera remissinstanser.

Nya krav på underlag för avdrag av importmoms – 13 kap. 35 § NML

Detta är en ny bestämmelse om hur avdragsrätt för moms ska styrkas vid import. Det innebär att importdokument ska stödja beräkningen av den moms som har betalats eller ska betalas. 

Ekonomisk versus icke-ekonomisk verksamhet

Ingående moms ska delas upp vid blandad ekonomisk/icke-ekonomisk verksamhet (såsom görs idag för momspliktig/momsfri verksamhet). Lagstiftaren anser att ändringen inte medför någon ändring i sak. Flera remissinstanser bedömer dock att det är en materiell ändring av gällande rätt.

Fakturering vid förskottsfakturering ändras – 17 kap. 14 § NML

Det tidigare faktureringskravet vid förskottsbetalning vid momsfria EU-försäljningar av varor slopas. Faktura behöver bara ställas ut för själva varuleveransen. Denna ändring påverkar dock inte när en EU-leverans av varor ska redovisas. I det avseendet gäller, såsom tidigare, att transaktionen redovisas vid leveransen – oavsett om det utgått en förskottsbetalning eller inte.

Gränsen på 80 000 kronor beräknas annorlunda – 18 kap. 7–11 §§ NML

Undantaget från moms för företag med liten omsättning ska numera beräknas på värdet på momspliktiga transaktioner istället för beskattningsunderlaget. Ändringen får bland annat betydelse för företag som tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB) då tidigare regler innebar att endast vinstmarginalen togs med i beräkningen av omsättningen.

Undantag för export 

Export är en undantagen transaktion enligt 10 kap. 64 § NML. Tidigare ansågs export vara en omsättning utomlands varför det inte skulle utgå någon svensk moms. Enligt den nya lagen är omsättningen istället undantagen från mervärdesskatt. Lagstiftaren bedömer att justeringen inte innebär någon ändring i materiellt hänseende. För de företag som inte redan har med en hänvisning på fakturan för sina exporttransaktioner behöver dock tillse att sådan finns från och med nu.

Vidare har Skatteverket till följd av den lagtekniska ändringen utfärdat nya ställningstaganden om hur den nya bestämmelsen ska tolkas, (1) leveranser av vara som sker i flera led men endast en transport ut ur EU och (2) innebörden av direkt utförsel.

Det återstår att se ifall domstolarna kommer hålla med Skatteverket om dess tolkning då lagstiftaren inte avsåg att göra någon materiell ändring.

Ta del av mer information på Skatteverkets webbplats

Vår kommentar

Vi välkomnar uppdateringen till en mer modern och direktivkonform momslag. Inledningsvis benämndes nya momslagen som en ny lag utan materiella ändringar. Erfarenhetsmässigt blir det dock alltid fler materiella ändringar än vad som var avsikten. I flera fall har ändringarna motiverats såsom att de utgör kodifiering av gällande rätt, vilket vi i vissa fall ställer oss tveksamma till. Vi tror således att den nya momslagen kommer ha större påverkan på företag och deras respektive verksamheter än vad som avsågs inledningsvis.

Vi anser dock också att det hade varit en god idé av lagstiftaren att redan från början ta med några ändringar där svensk rätt avviker från EU-direktivet istället för som nu överföra dessa med samma innebörd som tidigare.