Skattereduktion och Avdrag på Inkomstdeklaration 1

Som fysiskperson kan du sänka din skatt i samband med inkomstdeklaration med:

 1. Skattereduktion: (Minska skattebeloppet)
 2. Avdrag: (Minska skattepliktiga inkomster)

En skattereduktion innebär att din slutliga skatt minskar med ett belopp som motsvarar det du får i skattereduktion. Några skattereduktioner finns förtryckta i din inkomstdeklaration. vill också uppmärksamma risken att förlora skattereduktioner om skatten inte räcker till.

En fysisk person kan få följande skattereduktioner

 1. Fastighetsavgift för pensionärer med flera: En pensionär som har varit bosatt i ett småhus under hela 2023 kan få fastighetsavgiften för detta småhus begränsad till fyra procent av inkomsten och överstiger spärrbelopp. (3585 för 2023)
 2. Sjöinkomst.
 3. Allmän pensionsavgift
 4. Arbetsinkomster (jobbskatteavdrag): Det är en skattereduktion på dina arbetsinkomster som lön, sjuklön, utbildningsavdrag, aktiv enskild firma inkomst  …mm. Observera att vinstutdelning, sjukpenning, ersättning från a-kassa räknas inte som arbetsinkomst och ger inte rätt till reduktionen.
 5. Sjuk- och aktivitetsersättning.
 6. Förvärvsinkomster: Det är 0,75% av förvärvsinkomst och 1500 kr max. Med förvärvsinkomster avses din inkomst av tjänst inklusive pension och föräldrapenning samt inkomst av näringsverksamhet, däremot inte inkomst av kapital (vinstutdelning)
 7. Boende i vissa områden: om man bor och arbetat i vissa områden för man skattereduktion upp till.
 8. Underskott av kapital: (t.ex. ränta) Vid underskott av kapital upp till 100 000 kronor medges skattereduktion med 30 procent. Om underskottet är större medges skattereduktion med 21 procent på den del som överstiger 100 000 kronor.
 9. RUT- och ROTarbeten. max 75 000 kronor varav maximalt 50 000 kronor får användas till rottjänster per person. Man brukar få det direkt på fakturan nar man anlitar ett företag för några tjänster som renovering, målning, städning, flyttning….mm
 10. Installation av grön teknik. Max 50000 kr per person
  Skattereduktion ges för installationer som förser den egna eller förälders bostad med el enligt följande:
  • – Installation av nätanslutet solcellssystem – högst 20 procent av kostnaden för arbete och material.
  • – Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi – högst 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  • – Installation av laddningspunkt till elfordon – högst 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 11. Gåvor för ideell verksamhet. Skattereduktion medges för gåvor som lämnas i form av pengar till ideella organisationer som främjar social hjälpverksamhet och vetenskaplig forskning. Mottagaren ska vara en godkänd gåvomottagare hos Skatteverket.
  För att få skattereduktionen ska:
  • ha fyllt 18 år senast den 31 december 2023
  • varje gåva ska uppgå till minst 200 kronor och
  • sammanlagt minst 2 000 kronor.
   Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet på gåvor upp till 12 000 kronor. Det innebär att skattereduktionen kan bli högst 3 000 kronor.
 12. Mikroproduktion av förnybar el: Du som producerar förnybar el an få skattereduktion om du under 2023 uppfyller fyra krav. Du ska ha:
  • framställt mikroproduktion av förnybar el
  • matat in förnybar el och tagit ut el i en och samma anslutningspunkt
  • haft en säkring på högst 100 ampere i anslutningspunkten och
  • anmält till nätinnehavaren att du framställer förnybar el och matar in denna i anslutningspunkten.
   Själva skattereduktionen är 60 öre per kWh och den högsta skattereduktion blir därmed 18 000 kronor per år. Underlaget är förifyllt i inkomstdeklarationen.
 13. Avgift till A-kassa: Medlemmar i arbetslöshetskassa kan återigen få skattereduktion med 25 procent av den avgift man betalade till arbetslöshetskassan under 2023.


När du gör ett avdrag i deklarationen sänks den inkomst som din skatt beräknas på.

Du kan få avdrag på alla kostnader som är nödvändiga för att du ska kunna utföra ditt arbete och att arbetsgivaren inte står till.

Du får inte göra avdrag för privata levnadskostnader.

Här listar jag de vanligaste avdrag får man göra på sin inkomstdeklaration

 1. Advokat– och rättegångskostnader: Om syftet med processen har varit att få eller behålla en inkomst
 2. Arbetskläder: Du kan inte få avdrag för andra arbetskläder än skyddskläder och skyddsutrustning.
 3. Arbetsredskap: Avdrag för arbetsredskap medges om utgiften har varit nödvändig för att få intäkterna.
 4. Arbetsrum: Avdrag för arbetsrum i en särskild lokal får man bara om rummet varit nödvändigt för arbetet och enbart använts i tjänsten.
 5. Arbetstillstånd: Avdrag kan medges för kostnader för arbetstillstånd och uppehållstillstånd när det finns ett erbjudande om arbete.
 6. Bredband: om ditt arbete hemma kräver en väsentligt snabbare uppkoppling än den du har, och att din arbetsgivare inte vill stå för det, kan du ha rätt till avdrag för den extra kostnad det innebär för dig varje månad.
 7. Dator och surfplatta: För att få göra avdrag för inköp av en dator krävs att den är nödvändig för att du ska kunna utföra ditt arbete och att arbetsgivaren inte tillhandahåller möjlighet för dig att använda dator och surfplatta.
 8. Deklarationshjälp: Du får inte avdrag för 
  • kostnader för hjälp med att upprätta en inkomstdeklaration
  • kostnader för rådfrågning i skatteärenden.
 9. Dubbel bosättning: Du kan göra avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning om du:
  • flyttat till en ny bostadsort på grund av ditt arbete
  • har behållit en bostad för dig, din maka, make, sambo eller familj på den tidigare bostadsorten (med “maka” eller “make” avses även registrerad partner).
  • har övernattat på arbetsorten och avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer.
 10. Facklitteratur och tidskrifter.
 11. Flyttkostnader: För att göra avdrag för kostnader i samband med flytt ska flytten vara nödvändig enligt dina anställningsvillkor.
 12. Hjälpmedel: Kostnader för glasögon, kontaktlinser, hörapparat etc. är i grunden och enligt praxis privata kostnader.
  Avdrag för synvård har endast i några undantagsfall godkänts. Då för merkostnader (utöver den privata kostnaden) och på grund av speciella krav i tjänsten. 
 13. Kapitalförlust: Avdrag för en kapitalförlust gör du i inkomstslaget kapital. Du kan göra avdrag för kapitalförlust i samband med försäljning av: marknadsnoterade värdepapper, Bostadsrätt, Privatfastighet.
 14. Kursförlust.
 15. Resor till och från arbetet: Om du reser till och från ditt arbete kan du under vissa förutsättningar få avdrag för dina utgifter. Du kan bara få avdrag för den del av dina utgifter som är högre än 11 000 kronor.
  Om du reser med kollektivtrafik kan du få avdrag för utgifterna om avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst två kilometer.
  Om du reser med bil eller motorcykel har du rätt att göra avdrag om
  • avståndet är minst fem kilometer
  • du har gjort en tidsvinst på minst två timmar per dag att ta bilen jämfört med om du skulle åka kollektivt.
 16. Ränteutgifter: För att göra avdrag för ränteutgifter måste räntan vara på en skuld som är din och den ska vara betald.
 17. Tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad
  Om du får en tillfällig anställning eller ett tillfälligt uppdrag på en annan ort i högst en månad kan du göra avdrag för kostnader på samma sätt som vid en tjänsteresa.
 18. Tillfälligt arbete: Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna göra avdrag:
  • Du arbetar tillfälligt på någon annan ort än bostadsorten
  • Du övernattar på arbetsorten
  • Du har kvar din ordinarie bostad på hemorten
  • Avståndet
   Du kan göra avdrag för:
  • Ökade levnadskostnader de dagar du vistas på arbetsorten under den första månaden. Dina faktiska kostnader eller med ett schablonbelopp.
  • Boendekostnader. Dina faktiska boendekostnader eller med schablonbelopp för de nätter du övernattat på arbetsorten.
 19. Traktamente.
 20. Utbildning: Du kan göra avdrag för studier om du uppfyller minst ett av följande kriterier:
  • Utbildningen är nödvändig för att du ska kunna behålla din nuvarande tjänst och arbetsgivaren ska betala ut lön under utbildningstiden.
  • Du är eller riskerar bli arbetslös och du av din arbetsgivare får en skattefri förmån av utbildning som syftar till en fortsatt anställning.
  • Kostnader i samband med vuxen- och arbetsmarknadsutbildning under förutsättning att du får skattepliktig studieersättning.
 21. Utlandsskatt.

På Skatteverkets webbplats hittar man massor av andra avdrag. Här har jag skrivit några exempel som jag tror är de vanligaste.

Det är jätteviktigt att man betalar rätt skatt, och att inte betala mer an vad Lagen kräver.

Vi på M+ Konsult AB är alltid redo att hjälpa dig med din deklaration. Tveka inte att kontakta oss och boka en tid. Lycka till